Praktické rady

Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.

PRAKTICKÉ RADY

Vyzvednutí urny
Urna bude k vyzvednutí v provozovně, kde byl pohřeb sjednán, za cca 14 pracovních dnů po konání obřadu nebo zpopelnění. K jejímu vyzvednutí nebudete vyzváni.
Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu nebo jím zplnomocněná osoba, která předloží doklad k vyzvednutí urny.
Potřebné doklady: OP objednavatele, doklad k vyzvednutí urny (dostáváte s fakturou), doklad o zaplacení.

Informace pro objednavatele smutečního rozloučení
Ke smutečnímu rozloučení se dostavte prosím o 15- 20 minut dříve, než je stanoven začátek obřadu, abyste mohli s organizátorem pohřbu/řečníkem doladit průběh pohřbu (kondolence, uspořádání květin atd.).

Informace pro smuteční hosty
Dostavte se 5 minut před začátkem smutečního obřadu před vchod do obřadní síně.
Při smutečním obřadu, prosíme, nemluvte a vypněte mobilní telefon.
Při uzavírání opony nebo zajíždění rakve na katafalku je vhodné ve stoje vzdát čest zesnulému.
Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulého vyjádřit účast kondolencí. V případě, že si rodina přeje od kondolencí upustit, nekondolujte.
Kondoluje se z pravé strany a vlevo se odchází.

Úmrtní list
Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům.

Vystavuje ho příslušná matrika městského úřadu dle místa úmrtí do 1 měsíce od úmrtí a bude zaslán doporučeně poštou pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak.

Dědické řízení
Pozůstalost vyřizuje příslušný notář, dle místa trvalého bydliště zemřelého, který objednavatele pohřbu sám vyzve k jednání. K tomuto jednání budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list zemřelého a svůj občanský průkaz.

Pohřebné
Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5.000,- Kč.

Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

O pohřebné žádá objednavatel pohřbu na oddělení státní sociální podpory v místě svého trvalého bydliště vyplněním formuláře „Žádost o pohřebné“.

Potřebné doklady k podání žádosti: úmrtní list, faktura (objednávka pohřbu - daňový doklad) a doklad o zaplacení pohřbu, občanský průkaz objednavatele pohřbu.

Vdovské, vdovecké a sirotčí důchody
Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod (§ 49 a § 50 zákona o důchodovém pojištění):
Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže
- pečuje o nezaopatřené dítě
- o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV
- pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV
- je invalidní ve třetím stupni
- dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. To platí obdobně i pro nárok muže na vdovecký důchod.

Podmínky nároku na sirotčí důchod (§ 52 zákona o důchodovém pojištění)
Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li
a) rodič (osvojitel), nebo
b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důchodů zajistit jeho rodiče

Jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená pod druhým bodem byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů.

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu.

Pro podrobnější informace doporučujeme sledovat www.mpsv.cz, sekci „Hlavní změny v důchodovém pojištění“. Tento text není závaznou právní normou. Pro detailní získání informací slouží platné znění zákona č. 155/1995 Sb..

Nárok na placené pracovní volno
Když vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s vámi žili v jedné domácnosti. 

Napište nám:

Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.
Hedvika Labaštová, Vysocká 577, 513 01 Semily

Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.

Semily:

(obřadní síň, krematorium a kancelář)
Hedvika Labaštová
Vysocká 577
513 01 Semily
Česká republika

Provozní doba Semily:
Pondělí - čtvrtek
8.00-11.30 hod. • 12.30-15.00 hod.
Pátek
8.00-11.30 hod. • 12.30-14.00 hod.

Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.

Železný Brod:

(kancelář)
Božena Potocká
Na Poříčí - Příčná 350
 468 22 Železný Brod
Česká republika

Provozní doba Železný Brod:
Pondělí - pátek
9.00-13.00 hod.

Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.

Lomnice n. Popelkou:

(obřadní síň a kancelář)
Jana Kulhánková
K Urnovému háji 1283
512 51 Lomnice n. Popelkou
Česká republika

Provozní doba Lomnice n. Pop.:
Pondělí - pátek
8.00-12.00 hod.

Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.

Nově otevřená kancelář v Nové Pace

V současné době v Nové Pace provádíme všechny obřady (i civilní) v Husově sboru. Ve Hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné, kde obřady probíhaly v minulosti, budou obřady probíhat opět po rekonstrukci kaple (výhled je druhá polovina roku 2021).

(kancelár)
Jitka Kulhánková
Stanislava Suchardy 65
509 01 Nová Paka
Česká republika

Provozní doba Nová Paka:
Pondělí - pátek
8.00-14.00 hod.

Tel.: + 420 494 660 027
Mobil: + 420 602 720 064
(pohotovostní služba 24/7)

Kanceláž Nová Paka Z+B Pohřební ústav Semily

IČ: 02565943 ; DIČ: CZ02565943
Pohotovostní služba - převozy zesnulých po provozní době: +420 737 137 409 ; +420 602 720 101

Pro sjednání smutečního rozloučení je nutné navštívit sjednávací kancelář nejpozději 40 minut před ukončením pracovní doby.
Děkujeme za pochopení.

Adresa Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.

Semily:
Vysocká 577
513 01 Semily

Železný Brod:
Na Poříčí - Příčná 350
468 22 Železný Brod

Lomnice nad Popelkou:
K Urnovému háji 1283
512 51 Lomnice n. Popelkou

Nová Paka
Stanislava Suchardy 65
509 01 Nová Paka

E-mail: zb.semily@seznam.cz 

Web: www.pohrebnisluzbasemily.cz

Kontakty

Telefon Semily:
Tel.: +420 481 622 954
E-mail: zb.semily@seznam.cz

Telefon Železný Brod:
Tel.: +420 483 390 886
Mobil: +420 606 274 073

Telefon Lomnice nad Popelkou: Tel.: +420 481 671 270
Mobil: +420 737 137 409

Telefon Nová Paka
Tel.: + 420 494 660 027
Mobil: + 420 602 720 064

Pohotovostní služba:
Mobil: +420 737 137 409
Mobil: +420 602 720 101


Porovozní doba:

Provozní doba Semily:
Pondělí - čtvrtek
8.00-11.30 • 12.30-15.00  hod.
Pátek
8.00-11.30 • 12.30-14.00 hod.

Provozní doba Železný Brod:
Pondělí - pátek  9.00-13.00 hod.

Provozní doba Lomnice n. Pop.:
Pondělí - pátek  8.00-12.00 hod.

Provozní doba Nová Paka:
Pondělí - pátek 8.00-14.00 hod.