Řád pro provoz pohřební služby 

Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.

Datum zpracování: 29.08.2018
Zpracoval: Jan Zakoucký

Základní údaje

Provozovatel pohřební služby:
Z+B Pohřební ústav Semily, s. r. o., Vysocká 760, 513 01 Semily, IČO: 02565943

Provozovatel pohřební služby vydává v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., zákon
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). 

Článek 1 - Základní ustanovení

Řád pro provozování pohřební služby (dále také Řád) vymezuje základní pravidla a stanoví podmínky, za nichž provozovatel pohřební služby zabezpečuje provozování služeb souvisejících s pohřbením podle Zákona. Je závazný pro provozovatele pohřební služby a jeho zaměstnance.

Článek 2 - Rozsah poskytovaných služeb

Pohřební služba zajišťuje:

• přepravu lidských pozůstatků a lidských ostatků;
• fyzické i administrativní převzetí lidských pozůstatků a ostatků;
• manipulaci s těmito lidskými pozůstatky a ostatky včetně primární péče o zesnulé (mytí, holení, kosmetické úpravy, oblékání, uložení do konečné rakve atd.;
• sjednávání a provádění smutečních obřadů;
• zajištění sjednaných služeb a služeb souvisejících (převzetí osobních věcí, vyřízení matriky, kondolence a jiné);
• pohřbení - uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky, nebo zajištění zpopelnění a to v konečné rakvi, včetně nezbytné manipulace s dříve pohřbenými ostatky či exhumace
• služby spojené s pohřbením (s výjimkou provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací);


Článek 3 – Provozovatel má pro svou činnost k dispozici

• Motorová vozidla zvláštního určení kategorie N1– pohřební k přepravě zemřelých v počtu 2 vozidel.
• Přípravnu zemřelých - viz článek 4
• Prostor chlazení – pro přechodné uložení lidských pozůstatků i ostatků
v rozsahu 8 až 10 míst, s trvale udržitelnou teplotou 0 až + 5 °C, se samostatným vstupem a výstupem z přípravny zemřelých, s omývatelnými stěnami i stropem a betonovou gletovanou podlahou s podlahovou gulou.
• Prostor k mrazení pro přechodné uložení lidských pozůstatků i ostatků
v době delší jak 7 dnů od úmrtí, s kapacitou pro 2 rakve, s trvale udržitelnou teplotou až na – 10 °C, s omývatelnými stěnami i stropem
a nepropustnou, omývatelnou podlahou.
• Obřadní síň s prostorem pro vystavení zemřelých v otevřené rakvi, odděleným sklem (bez možnosti přístupu veřejnosti k zemřelému) v objektu v majetku Města Semily – Obřadní síň.
• Sjednávací kanceláře

Článek 4 - Místnost pro úpravu těl zemřelých

Místnost se nachází v objektu krematoria na adrese Vysocká 760, Semily. Tato místnost slouží nejen pro vypravitele pohřbu, kterému je dle předchozí domluvy umožněn bezplatný vstup dle § 7 písmena h) Zákona, ale převážně pro zaměstnance pohřební služby k úpravě těl zemřelých. Místnost je vybavena omyvatelnými stěnami a nepropustnou podlahou, osvětlením, přívodem teplé a studené vody, větráním a zabezpečením proti hmyzu – umístěné síťky v oknech. Je určena pro úpravu těla zemřelého a pro uložení lidských pozůstatků do rakve. Vypraviteli pohřbu je umožněna nezbytná hygienická očista.

Povinnosti vypravitele pohřbu v těchto prostorách:

• chovat se důstojně a s úctou k zemřelému;
• nevstupovat do těchto prostor pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek;
• nepořizovat fotografie ani videonahrávky obnaženého neupraveného těla zemřelého a provozních prostorů pohřební služby;
• dodržovat veškeré hygienické zásady a použití hygienických pomůcek (jednorázové gumové rukavice, rouška, jednorázový ochranný plášť – poskytne pohřební služba);
• předem nahlásit další osoby doprovázející vypravitele (maximálně 2 osoby);

• zdržovat se v této místnosti a přilehlých prostorech jenom na dobu nezbytně nutnou (oblečení, uložení do konečné rakve a úprava těla zemřelého);
• Vždy musí být přítomen pracovník pohřební služby, který neprodleně po opuštění místnosti vypravitele a jeho doprovodu provede dezinfekci a úklid této místnosti a jejího vybavení, zajištění likvidace infekčního materiálu a odpadu.
• Vypravitel pohřbu nese veškerou odpovědnost za prováděné úkony i případná zdravotní rizika, ke kterým by mohlo při této činnosti dojít.
• Náklady na ochranné prostředky a proškolení budou provozovatelem vypraviteli pohřbu vyúčtovány.
• Doprovod vypravitele má stejné povinnosti jako vypravitel.

Povinnosti při prvotní úpravě lidských pozůstatků v místnosti:

• Před převzetím těla zemřelého zkontrolovat označení těla zemřelého lékařem (kontrola označení lidských pozůstatků na stehně, identifikační štítek na noze, popis transportního vaku) a řídit se pokyny uvedenými v Listě o prohlídce zemřelého;
• Svlečení zemřelého a zakrytí intimních míst;
• Odstranění, popř. odložení šperků a ozdob (nutná evidence a předání vypraviteli pohřbu protokolárně oproti podpisu);
• Pokud ozdoby nejdou sejmout tradičním způsobem a došlo by k jejich poškození nebo narušení lidské tkáně, musí být vždy výslovný písemný souhlas vypravitele pohřbu s jejich násilným odstraněním, a to pouze z naléhavých důvodů;
• Odstranění kanyl a obvazů, pokud to okolnosti dovolují;
• Rozvolnění posmrtné ztuhlosti, pokud to okolnosti dovolují;
• Uzavření úst a očí přiměřeným způsobem, pokud to okolnosti dovolují;
• Oblečení do šatů nebo rubáše;
• Omytí a úprava účesu;
• Ukládání do rakve provádí vždy dvě osoby;
• Tělo zemřelého musí být řádně uchopeno okolo hlavy a ramen, pánve a nohou,
a opatrně uloženo do rakve;
• Víko rakve se pevně spojí se spodní částí (zarakvení);
• Vždy je na rakvi připevněn štítek o zemřelém, tzv. „rakvenka“, se všemi vyplněnými náležitostmi o lidských pozůstatcích nebo o lidských ostatcích (jméno a příjmení, datum narození, datum úmrtí, den a hodina smutečního obřadu, údaj o pohřbení, typ rakve);
• Vyčištění a dezinfekce podlah, ploch a použitých nástrojů;Článek 5 - Ukládání lidských pozůstatků ve stavu pokročilého rozkladu

K ukládání lidských pozůstatků ve stádiu pokročilého rozkladu, kdy není možné oblečení a další úprava těla zesnulého, musí být použit transportní vak a musí být uložen do konečné rakve označené zákazem otevření či vystavení i pro vypravitele pohřbu. Pokud se jedná o přepravu těla zemřelého ve stavu pokročilého rozkladu
z místa úmrtí na místo určené lékařem anebo Policií ČR (viz List o prohlídce zemřelého) musí být tělo uloženo do transportního vaku a přepravní rakve. Transportní vaky jsou nepropustné a jednorázové.

Článek 6 – Postup při přepravě, manipulaci a dočasném uložení lidských pozůstatků a ostatků

• Přepravu lidských pozůstatků, jiných lidských ostatků a exhumovaných nezpopelněných ostatků lze po pozemních komunikacích konat pouze vozidlem zvláštního určení se schválenou přestavbou – vozidlo pohřební. Ložný prostor takového vozidla slouží pouze pro přepravu v rakvích nebo
v transportních nosítkách s vaky a věcí určených pro konání pohřbu, které lze přepravovat i společně. Vozidlo musí mít osvětlení, úchyty pro upevnění rakví, stěny a dno musí být snadno omývatelné.
• Zahraniční přeprava lidských pozůstatků a ostatků se provádí dle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, včetně zabezpečení požadované rakve (zinková vložka či fólie) a průvodní dokumentace (úmrlčí pas, úmrtní list apod.).
• Požadavek na přepravu lidských pozůstatků a jiných lidských pozůstatků
z místa úmrtí (mimo zdravotnická zařízení) přejímá zpravidla telefonicky pracovník provozovatele, mající pohotovostní službu; během řádné pracovní doby i pracovník objednávkové kanceláře a zajistí výjezd pohřebního vozidla osádkou (řidič + závozník). Přejímající zaměstnanec od telefonujícího zjistí a zaznamená, kdo volá (jméno a instituce), pokud možno i telefonní číslo, jméno zemřelého, adresu, kde se zemřelý nachází
a informaci o výsledku prvotního ohledání zemřelého prohlížejícím lékařem (zda je nebo není nařízena pitva – patologicko-anatomická, zdravotní, soudní apod.). Obdobně postupuje i při požadavcích na přepravu ostatků.
• Výjezd pro přepravu lidských pozůstatků a jiných lidských pozůstatků se realizuje předepsaným vozidlem, které splňuje požadavky dle § 9 zákona
s nosítky a přepravním vakem, nebo jinou transportní rakví. Vždy dbá na to, aby pozůstatky byly označeny jménem tak, aby byla možnost kdykoliv ověřit totožnost. Označení všech lidských pozůstatků při jejich prvém převzetí k převozu zajistí páskou se jmenovkou z PVC (na kotník – nebo zápěstí),
s uvedením minimálně jména a příjmení. Pásku nelze bez jejího násilného znehodnocení sundat. Tuto pásku má zemřelý až do okamžiku pohřbení (případně předání jiné pohřební službě). Za směrodatný podklad pro identifikaci se považuje doklad od lékaře, který provedl ohledání a následně příkazní smlouva.
• Provozovatel pohřební služby převezme lidské pozůstatky a jiné lidské pozůstatky bez zbytečného odkladu na požadavek vypravitele pohřbu, lékaře nebo Policie (státního zástupce) za předpokladu, že úmrtí je doloženo:

• listem o prohlídce zemřelého nebo výjezdní zprávou prohlížejícího lékaře a v případě provádění pitvy doplněným o příslušné údaje lékařem, který pitvu provedl, a postupuje podle pokynů na tomto listě uvedených,
• v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím, kromě dokladu dle písm. a) před pohřbením i souhlasem oprávněného státního zástupce,
• při přepravě ze zahraničí průvodním listem státu kde k úmrtí došlo.

• Při převozu z místa úmrtí v bytě respektuje osádka PS případné přání pozůstalých na oblečení zemřelého do konečného oblečení, pokud to místní podmínky včetně podmínek pro nezbytnou úpravu (péči o zesnulého) umožňují. Při přepravě na pitvu je zemřelému ponecháno původní oblečení, které se nahradí až po pitvě nebo je použito náhradní oblečení – rubáš.
• Vyžádá-li si zákazník službu uložení zemřelého do konečné rakve již v místě úmrtí (zpravidla v bytě), je osádka PS povinna tomuto přání vyhovět, dovolují-li to podmínky v místě, zejména dostatečný prostor a možnost transportu. V tomto případě se zemřelý do konečné rakve uloží již v konečném oblečení. Ve všech ostatních případech se oblékání a úprava zemřelých provádí ve vyhrazených prostorách provozovatele PS nebo zdravotnických a sociálních zařízeních.
• Při přepravě ze zdravotnického zařízení (po objednání pohřbení) se používá zpravidla rakev konečná (je-li vybrána) a je-li k dispozici konečné oblečení pro zemřelého od pozůstalých. Vybraná konečná rakev se označí rakvenkou. Není-li konečná rakev vybraná, použiji se transportní nosítka, nebo transportní rakev. I ta musí být označena rakvenkou nebo jiným údajem, dokládající minimálně jméno zesnulého. Součástí konečné rakve je i podložka hlavy a vnitřní vybavení (čalounění rakve) či jiné dle požadavku vypravitele. Vzhledem k ekologickým požadavkům zejména při zpopelňování zesnulých se do rakve zpravidla nepoužívá běžná obuv.
• Při přepravě z jiných zařízení (domovy důchodců, hospice apod.) se používají transportní nosítka. V těchto případech PS respektuje právo vypravitele pohřbu zajistit si službu pohřbení u kterékoliv PS a zavazuje se bez zbytečných průtahů a požadavků lidské pozůstatky takové pohřební službě předat. Náklady na takovou přepravu případně i na dočasné uložení do 48 hodin uplatní u provozovatele zdravotnického, sociálního apod. zařízení.
• Při přepravě je nutno vždy dbát na dodržení pokynů daných prohlížejícím lékařem nebo pokynů pověřeného orgánu hygienické služby, byl-li takový pokyn dán.
• Převozy v nespecifikovaných případech (zahraniční, nad 500 km apod.) jsou řešeny individuálně dle ustanovení zákona o pohřebnictví.
• Jde-li o úmrtí zemřelého s nakažlivou nemocí, musí být lidské pozůstatky hermeticky zabaleny, dezinfikovány a následně uloženy do konečné rakve
v přepravním hygienickém vaku bez možnosti následného vystavení či otevření. Obdobný postup je i u lidských pozůstatků ve stadiu pokročilého rozkladu. Taková rakev se opatří označením o zákazu otevření či vystavení se stručným odůvodněním.
• Osádka zajišťující přepravu je povinna zkontrolovat dokumentaci prohlížejícího lékaře, řídit se jeho pokyny a následně vyhotovit záznam do jízdního výkazu. Doklady k převozu (opis listu o prohlídce mrtvého a jiné) předá po převozu, (nebo nejpozději nejbližší následující pracovní den) obstarateli pohřbu.
• Lidské pozůstatky s rakví (i transportní) se uloží ve schválených prostorách s trvale udržitelnou teplotou 0 až + 5o C a při době delší jak 7 dnů od úmrtí do mrazícího boxu s trvale udržitelnou teplotou nižší než - 10o C.

Článek 7 - Evidence přepravy, uložení a pohřbení lidských pozůstatků a ostatků

• K evidenci přeprav zemřelých slouží jízdní výkazy jednotlivých vozidel provozovatele s povinností zde evidovat datum, čas výjezdu a příjezdu vozidla, výjezdní místo, cíl cesty, stav počítadla tachometru, ujeté km, jméno zemřelého (zemřelých při společné přepravě), údaj o řidiči
a evidenční číslo vozidla. Výkazy předávají zaměstnanci průběžně, nejméně však jednou měsíčně pověřenému zaměstnanci firmy ke kontrole, svázání
a následné archivaci po dobu tří let.
• Evidence o manipulaci se zemřelými – v prostorách dočasného uložení je vedena ve vázaném sešitě - knize (výhledově v elektronické podobě
s tiskovými výstupy ročních sestav s následným svázáním) provozovatele
v rozsahu:
• jméno a příjmení zemřelého, datum narození a datum a čas úmrtí,
• místo, čas a datum ohledání lékařem,
• datum, čas a místo převzetí k odvozu,
• datum a čas uložení do vyhrazených prostor (chladírna / mrazírna),
• odvoz a zpětný dovoz zemřelého – datum, čas a cíl převozu (např. na pitvu a zpět nebo do kostela)
• datum, čas a místo rozloučení (vedeno v knize obřadů)
• datum, čas a místo předání lidských pozůstatků nebo ostatků k pohřbení na pohřebišti, nebo ke zpopelnění v krematoriu, případně jiné PS
• SPZ vozidla + podpis řidiče vozidla


• Další evidence o objednavatelích - vypravitelích pohřbení, místě pohřbení, rozsahu služeb, uzavřených smlouvách, dodaných rakvích, výbavách a další je provozovatelem vedena elektronicky s možností tiskových výstupů sestav za zvolené časové období a následné svázání.
• Na každou objednanou službu je vyhotovena písemná příkazní smlouva
s detailním rozpisem sjednaných úkonů včetně cen, sloužící jako podklad pro následnou kontrolu provedení služby, vyúčtování, účetnictví a archivaci, ve lhůtách určených pro daňové doklady. Ve stejnopise je příkazní smlouva předávána objednateli – vypraviteli pohřbu ihned po jejím uzavření.
• Dle novely zákona č. 256/2001 Sb., účinné k 1. 9.2017 jsou nově pořizovány
a zakládány kopie listů o prohlídce zemřelých nebo dokladů o identifikaci jiných lidských pozůstatků a taktéž doklady o pohřbení a zpopelnění – v pořadačích.

Článek 8 – Dezinfekce

• Dezinfekci provozních prostor, místnosti pro úpravu těl zemřelých, chladicího
a mrazicího zařízení a pracovních pomůcek se provádí denně navlhko
s dezinfekčními prostředky, které jsou pravidelně obměňovány.
• Pohřební vozy a jejich vybavení odpovídá platným normám pro pohřební vozy. Veškeré vybavení má lehce omyvatelný povrch. Všechny pohřební vozy jsou garážovány (podlaha-beton). Dezinfekce vnitřního prostoru nástavby přepravního vozidla se provádí po každém převozu, provádí ji zaměstnanci pohřební služby.
• Úklid na pracovištích a dezinfekci provozních prostor, místnosti pro úpravu těl zemřelých, chladicího a mrazicího zařízení a pohřebních vozů provádějí zaměstnanci pohřební služby.
• Dezinfekce se provádí registrovanými prostředky (např. roztoky DD43 plus dezinfekčním, fungicidním detergentem, sava, chloraminu.), které je nutno podle zastoupení aktivní účinné látky střídat po 1 měsíci. Přípravu desinfekčního prostředku, způsob použití a expozici je nutno provést podle návodu včetně použití ochranných pomůcek, jako – zástěra, gumové rukavice, gumové holínky, případně roušky.
• Zajištění likvidace infekčního materiálu a nebezpečného odpadu v místnosti pro úpravu těl zemřelých provádí provozovatel pohřební služby;
• Odpad (oblečení, pracovní pomůcky, obvazy a podobné), který vzniká při manipulaci se zemřelými a je kontaminován biologickým odpadem, je likvidován jako biologicky nebezpečný materiál (kód 18 01 03) u smluvního partnera včetně odvozu na individuální požadavek.

Článek 9 - Předání urny

Lhůta pro předání urny s lidskými ostatky je zpravidla dohodnuta již při sjednání pohřbu s vypravitelem. Urna s lidskými ostatky je připravena k převzetí vypravitelem, nebo jím prokazatelně zmocněné osobě ve lhůtě do 30-ti dnů od smutečního rozloučení případně po doplacení faktury. Převzetí urny s ostatky stvrdí vypravitel pohřbu svým podpisem do knihy výdeje uren.
Převzetí urny s lidskými ostatky vypravitelem je nejpozději do 1 roku od uskutečnění smutečního obřadu, v případě doplacení faktury, ve které je zaúčtován jednorázový poplatek za dopravu a uložení urny. Při nevyzvednutí urny s lidskými ostatky vypravitelem pohřbu, bude kontaktován nejprve telefonicky, poté písemně. Dojde-li k nereagování a nečinnosti ze strany vypravitele pohřbu, nebo není-li jiná pověřená osoba, bude provozovatel pohřební služby postupovat v souladu s § 7 odstavec 1, písmeno i) Zákona. Tento úkon je prováděn bezplatně.

Článek 10 – Provozovna a sjednavatelská kancelář

Pohřební služba disponuje celkem 3 sjednávacími kancelářemi na těchto adresách:

• Semily, Vysocká 577
• Lomnice nad Popelkou, K Urnovému háji 1283
• Železný Brod, Na Poříčí 350

Hlavní provozovna se nachází na adrese Semily, Vysocká 577 a disponuje těmito místnostmi:

vstupní chodba, objednávková kancelář s počítačovou technikou, provozní kancelář, čekárna pro pozůstalé, obřadní síň, WC ženy + WC muži, místnost pro úpravu těla zemřelého, chladicí a mrazicí zařízení, technická místnost, šatna + WC pro zaměstnance, úklidová místnost, sklad rakví a uren


Provozovna v Lomnici nad Popelkou je součástí smuteční síně v majetku města Lomnice nad Popelkou a disponuje těmito místnostmi:

vstupní chodba s čekárnou pro pozůstalé, sjednávací kancelář s PC technikou, sklad uren, chodba s WC, úklidovou místností, obřadní síň, WC ženy + WC muži

Provozovna v Železném Brodě je součástí domu s kancelářemi různých firem a disponuje tedy pouze sjednávací kanceláří, WC je společné na patře pro více firem.

Článek 11 – Ostatní

• Provozovatel nabízí a sjednává své služby v místě podnikání - v objektu obřadní síně v ulici Vysocká 577, 513 01 Semily + další sjednávací kanceláře viz. čl.10, prostřednictvím osádky pohotovostní služby, případně elektronicky nebo telefonicky. Na individuální přání i mimo místo podnikání, nikdy však v zařízeních poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.
• Provozní doba pro poskytování pohřebních služeb:
• Obstarání komplexní služby pohřbení a zajištění smutečních obřadů
v obřadní síni v pracovních dnech pondělí až čtvrtek v době od 8,00 do 15,30 hodin, pátek od 8,00 do 14,00 hodin, s polední přestávkou denně od 11,30 do 12,30 hodin. Výjimečně po předchozí dohodě
i v mimopracovní dny. V Lomnici nad Popelkou v provozní době pondělí až pátek od 8,00 do 12,00 hodin. V Železném Brodě pondělí až pátek od 9,00 do 13,00 hodin. Po domluvě i mimo tyto časy.
• Pohotovostní služba pro převozy zemřelých 24 hodin denně, včetně dnů pracovního volna a svátků i na telefonický požadavek na telefonním. čísle 737 409 137, nebo 602 720 101.
• V rámci zajišťování své činností musí pracovníci provozovatele zacházet
s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky důstojně a tak, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví nebo pořádku; při kontaktu s pozůstalými zdržet se chování nešetrného k jejich citům.
• Provozovatel zabezpečí uskutečnění smutečního obřadu ve smuteční obřadní síni na pohřebišti a umožní při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností nebo jiných osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života k obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku – vypravitele pohřbu.
• Obřady ve smuteční obřadní síni, sloužící k obřadům pro rozloučení
s lidskými pozůstatky v konečné rakvi před uložením do hrobu, hrobky, nebo odvozem ke zpopelnění, nebo k rozloučení se zpopelněnými lidskými ostatky umožní provozovatel všem osobám za rovných podmínek. Jiný způsob užití obřadní síně ke smutečnímu obřadu může povolit provozovatel jen po vlastním uvážení a v souladu se zákonem. Provozní doba se upravuje podle potřeby objednavatelů, kapacity obřadů a provozních možností provozovatele obřadní síně.
• Odvoz zemřelých a předání ke zpopelnění v krematoriu zabezpečí provozovatel zpravidla nejbližší pracovní den, následujícím po smutečním obřadu a s přihlédnutím k provozním možnostem pohřební služby
a provozní době krematoria.
• V zájmu zajištění kvality a komplexnosti objednaných služeb zaměstnanec PS provede (zpravidla před započetím smutečního obřadu nebo vlastního pohřbení) ověření sjednaných služeb s objednavatelem.

Článek 12 – Závěrečná ustanovení

• Řád pohřební služby bude vyvěšen v kanceláři pohřební služby.
• Na požádání může být poskytnut smluvním partnerům.
• Řád je dále umístěn na stránkách www.pohrebnisluzbasemily.cz .

Článek 13 - Účinnost

• Tento řád pohřební služby nabývá účinnosti dne 29.08.2018
• S řádem pro provozování pohřební služby byli seznámeni všichni zaměstnanci, což stvrdili svým podpisem.

Napište nám:

Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.
Hedvika Labaštová, Vysocká 577, 513 01 Semily

Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.

Semily:

(obřadní síň, krematorium a kancelář)
Hedvika Labaštová
Vysocká 577
513 01 Semily
Česká republika

Provozní doba Semily:
Pondělí - čtvrtek
8.00-11.30 hod. • 12.30-15.00 hod.
Pátek
8.00-11.30 hod. • 12.30-14.00 hod.

Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.

Železný Brod:

(kancelář)
Božena Potocká
Na Poříčí - Příčná 350
 468 22 Železný Brod
Česká republika

Provozní doba Železný Brod:
Pondělí - pátek
9.00-13.00 hod.

Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.

Lomnice n. Popelkou:

(obřadní síň a kancelář)
Jana Kulhánková
K Urnovému háji 1283
512 51 Lomnice n. Popelkou
Česká republika

Provozní doba Lomnice n. Pop.:
Pondělí - pátek
8.00-12.00 hod.

Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.

Nově otevřená kancelář v Nové Pace

V současné době v Nové Pace provádíme všechny obřady (i civilní) v Husově sboru. Ve Hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné, kde obřady probíhaly v minulosti, budou obřady probíhat opět po rekonstrukci kaple (výhled je druhá polovina roku 2021).

(kancelár)
Jitka Kulhánková
Stanislava Suchardy 65
509 01 Nová Paka
Česká republika

Provozní doba Nová Paka:
Pondělí - pátek
8.00-14.00 hod.

Tel.: + 420 494 660 027
Mobil: + 420 602 720 064
(pohotovostní služba 24/7)

Kanceláž Nová Paka Z+B Pohřební ústav Semily

IČ: 02565943 ; DIČ: CZ02565943
Pohotovostní služba - převozy zesnulých po provozní době: +420 737 137 409 ; +420 602 720 101

Pro sjednání smutečního rozloučení je nutné navštívit sjednávací kancelář nejpozději 40 minut před ukončením pracovní doby.
Děkujeme za pochopení.

Adresa Z+B Pohřební ústav Semily, s.r.o.

Semily:
Vysocká 577
513 01 Semily

Železný Brod:
Na Poříčí - Příčná 350
468 22 Železný Brod

Lomnice nad Popelkou:
K Urnovému háji 1283
512 51 Lomnice n. Popelkou

E-mail: zb.semily@seznam.cz 

Web: www.pohrebnisluzbasemily.cz

Kontakty

Telefon Semily:
Tel.: +420 481 622 954 
E-mail: zb.semily@seznam.cz

Telefon Železný Brod:
Tel.: +420 483 390 886
Mobil: +420 606 274 073

Telefon Lomnice nad Popelkou: Tel.: +420 481 671 270
Mobil: +420 737 137 409

Pohotovostní služba:
Mobil: +420 737 137 409
Mobil: +420 602 720 101


Porovozní doba:

Provozní doba Semily:
Pondělí - čtvrtek
8.00-11.30 • 12.30-15.00  hod.
Pátek
8.00-11.30 • 12.30-14.00 hod.

Provozní doba Železný Brod:
Pondělí - pátek  9.00-13.00 hod.

Provozní doba Lomnice n. Pop.:
Pondělí - pátek  8.00-12.00 hod.

Provozní doba Nová Paka:
Pondělí - pátek 8.00-14.00 hod.